Krisberedskap och civilt försvar

Fotografi av Klaffbron i Södertälje

Södertälje kommun bedriver ett kontinuerligt arbete med krisberedskap. Arbetet omfattar risk- och sårbarhetsanalyser, planering för hantering av extraordinära händelser, samverkan inom kommunens geografiska områdesansvar, utbildning och övning.

Extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Läs mer i Södertälje kommuns krisplan

Civilt försvar bygger vidare på krisberedskap

Civilt försvar ska bygga vidare på arbetet med krisberedskap. Det civila försvaret är en del av Sveriges totalförsvar och den andra delen är det militära försvaret. Det civila försvaret är under återuppbyggnad och syftar bland annat till att värna civilbefolkningen, säkerställa samhällsviktig verksamhet och stödja försvarsmakten.

Krisberedskapen och det civila försvaret i Sverige bygger på följande principer:

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.

  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.

  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Mer information om krisberedskap och civilt förstvar hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Posom - krisgrupp

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM-gruppen består av ett antal personer som utbildats och tränats för att hjälpa och stödja vid allvarliga kriser och katastrofer. De som ingår i gruppen arbetar inom Södertälje kommun.

POSOM är inte enbart kopplat till händelser inom kommunal verksamhet utan aktiveras även vid olyckor, rån eller andra brott där många drabbas.


POSOM kallas in på initiativ av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller Södertälje kommuns tjänsteman i beredskap (TiB).

Mer information om POSOM

Räddningstjänst

Södertälje kommun ingår tillsammans med kommunerna: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö i Södertörns brandförsvarsförbund som ansvarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna.

Läs mer om Södertörns brandförsvarsförbund